Programy unijne

Firma GRAFORM posiada doświadczenie w korzystaniu z programów pomocowych Unii Europejskiej. W ramach tej pomocy skorzystała z następujących programów:

  • „Wstęp do jakości” w ramach Phare 2000 – dofinansowanie na projekt pt. „Dostosowanie funkcjonującego w Waszej Firmie Systemu Zapewnienia Jakości do Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001 oraz integracji z systemem jakości wg. normatywu ISO/TS 16949:2002″. Projekt został zrealizowany od 08.10.2003r. do 31.03.2004r.
  • Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych w ramach Phare 2001 – dotacja na udział w Międzynarodowych Targach „ROSUPAK-2004″Moskwa, Rosja w dniach 14-18.06.2004 r. Projekt był realizowany od 12.06.2004r. do 18.06.2004r.
  • Projekt zatytułowany „Unowocześnienie parku maszynowego związanego z kluczową działalnością produkcyjną firmy” w ramach Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych Phare 2002 na zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń: mikroskopu pomiarowego, uniwersalnej szlifierki narzędziowej precyzyjnej oraz spawarki laserowej.
  • Projekt w ramach funduszy strukturalnych zatytułowany „Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy poprzez wdrożenie nowoczesnej technologii produkcji” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3. „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”. Celem projektu był wzrost konkurencyjności technologicznej oraz rozwój przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie firmy w nowe maszyny służące do produkcji precyzyjnych form ciężkich o masie do 10 ton.
  • Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Graformu dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii informatycznych do zarządzania” – dofinansowanie z funduszu Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.1 na usługi doradcze związane z wdrożeniem zintegrowanego systemu zarządzania Wniosek został rekomendowany do wsparcia.
  • Projekt pt. „Procesowe wykorzystanie sprężonych gazów w automatyzacji produkcji w przemyśle tworzywowym” – dofinansowanie w ramach programu Kredyt Technologiczny. Fundusz Kredytu Technologicznego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

  • Projekt pt. Projekt "Dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów o nazwie "Formy aluminiowe do wytłaczania tworzyw sztucznych metodą rozdmuchu" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa